Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin încheie pentru lunile ianuarie-martie 2021 acte adiţionale la contractele aflate în derulare la finele anului 2020

Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin a transmis furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, precum şi furnizorilor de medicamente / materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate că:

■ În vederea asigurării continuităţii acordării serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin încheie pentru lunile ianuarie-martie 2021 acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale la contractele aflate în derulare la finele anului 2020;

■ Pentru asigurarea continuităţii programelor naţionale de sănătate curative, Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin încheie pentru lunile ianuarie -martie 2021 acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente / materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea încheiate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2020;

Condiţiile acordării asisteţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării acestora, respectiv Hotărârea Guvernului 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr. 155 /2017 şi Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare.

De același autor

Related Articles