În temeiul prevederilor Legii nr. 196/ 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, atestarea persoanelor fizice pentru a îndeplini funcția de administrator de condominiu este obligatorie.

Persoanele care solicită atestarea calităţii de administrator de condominiu  vor adresa, în acest sens, o cerere tip Comisiei de Atestare/ Autorizare din cadrul Municipiului Reșița, numită prin HCL .

    La cererea tip, solicitantul va anexa şi următoarele documente:

 • curriculum vitae;
 • act de identitate C.I./B.I. – copie xerox;
 • acte de stare civilă (certificat de naştere şi certificat de căsătorie) – copie xerox;
 • acte de studii – copie xerox;
 • atestatul emis de autoritatea publică locală, anterior intrării în vigoare a Legii nr.196/2018;
 • certificat de pregătire/perfecţionare profesională pentru funcţia de administrator de condominiu, organizat în condiţiile legii, de către asociaţiile profesionale neguvernamentale de specialitate, ori alte organizaţii/instituţii abilitate în acst sens;
 • certificat de cazier judiciar, în original şi în termen de valabilitate;
 • certificat de cazier fiscal,  în original şi în termen de valabilitate,
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că sunt apte  din punct de vedere medical pentru a îndeplini funcţia de administrator de condominiu;
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă:  „Cunoscând prevederile Art. 326 din  Noul Cod  de Procedură Penală, declar faptul că, nu am suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare”;
 • chitanţă de plată a taxei de examinare, în cuantum de  200,00 lei, care va include şi costul atestatului – copie xerox pentru persoane fizice;
 • chitanţă de plată a taxei de examinare, în cuantum de  300, 00 lei, care va include şi costul atestatului – copie xerox pentru persoane  juridice specializate;

La depunerea dosarului, candidaţii se vor prezenta la  Compartimentul Asociații de Proprietari şi cu originalele actelor care sunt anexate la dosar în copie, în scopul confruntării cu xerocopiile.

Candidaţii sunt obligaţi să depună, la Registratura  Municipiului Reşiţa, până la data de 14 Iunie 2019, documentele menţionate mai sus.

Examenul se va desfăşura la sediul  MUNICIPIULUI REȘIȚA, în data de 24 IUNIE2019 , ora 10.00 .

Evaluarea capacităţii profesionale a solicitantului va fi determinată prin susţinerea unei probe scrise  – test grilă având 20 de întrebări şi 1 problemă de calcul economic, şi a unei probe orale – interviu.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 0255/222898, Compartiment  Asociaţii de Proprietari, Comisia de atestare/autorizare.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiilor;
 • Legea  contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor nr.2634/2015 –privind documentele financiar contabile;
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Nr.50/1991 privind autorizarea  executării  lucrărilor de  construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • Legea nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.