Absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat mai au două zile la dispoziţie pentru a se înscrie la Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa.

Ei îşi pot depune actele până mâine, 23 iulie, fie la secretariatele facultăţilor, fie online pe uem.ro. În anul universitar 2019 – 2020, sunt disponibile 437 de locuri bugetate și 588 de locuri cu taxă.

Calendarul sesiunii de admitere IULIE 2019

• 11.07 – 23.07.2019, 9:00 – 16:00 – Înscrierea candidaţilor (CU EXCEPȚIA ZILELOR DE DUMINICĂ)
• 29.04 – 23.07.2019 – Înscriere ON-LINE
• 24.07.2019 – Desfăşurarea primei probe de concurs
• 25.07.2019 – Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
• 26.07.2019 – Soluţionarea contestaţiilor
• 29.07 – 31.07.2019 – Înmatricularea candidaţilor admişi (prima perioadă)
• 02.09 – 05.09.2019 – Înmatricularea candidaţilor admişi (a doua perioadă)
• 06.09.2019 – Redistribuirea candidaţilor după retrageri şi stabilirea locurilor neocupate

Dosarul de concurs al candidatului (de tip dosar plic), pentru studiile de licență, va conține:

 • Fișă de înscriere tip;
 • Diploma de bacalaureat, în original sau o copie a acesteia certificată conform cu originalul, pentru candidații înscriși la mai multe domenii de studii;
 • Foaia matricolă, în original sau o copie a acesteia certificată conform cu originalul, pentru candidații înscriși la mai multe domenii de studii;
 • Copie a certificatului de naștere, certificată conform cu originalul;
 • Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • Copie după prima filă din buletinul de identitate sau după cartea de identitate;
 • Eseu motivațional/academic (pentru programele de studii unde se solicită la proba I de concurs);
 • Adeverință medicală cu avizul medicului de familie – „apt pentru înscrierea la facultate”, excepţie făcând candidaţii de la programul de studii Educaţie fizică şi sportivă, care vor prezenta o adeverinţă medicală ce va conţine: MRF, EKG, aceasta trebuind să fie vizată de un cabinet medical sportiv cu menţiunea „APT PENTRU EFORT FIZIC”;
 • Adeverință examen psihologic și integritate psihică – exclusiv pentru candidații domeniului teologic;
 • Trei fotografii color actuale ale candidatului, tip 3/4 pe hârtie fotografică mată;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • Candidaţii absolvenţi de învăţământ superior, care doresc să urmeze un alt domeniu de licenţă, vor completa dosarul cu o copie a diplomei de licenţă (certificată conform cu originalul) şi o adeverinţă din care să rezulte regimul şi perioada de studii cu taxă şi/sau fără taxă de la prima facultate;
 • Candidaţii studenţi, care doresc să urmeze un al doilea domeniu de licenţă, vor completa dosarul cu o adeverinţă de la instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi din care să rezulte calitatea de student, regimul şi perioada de studii cu taxă şi/sau fără taxă la instituţia respectivă.
 • Candidaţii pentru domeniul de licenţă Teologie vor prezenta la dosar şi Binecuvântarea Episcopului Caransebeşului.

Dosarul cu documentele necesare înscrierii la concursul de admitere, pentru studiile de masterat, sunt:

 • Fișă de înscriere tip;
 • Diploma de licenţă, în original sau o copie a acesteia certificată conform cu originalul, pentru candidaţii înscrişi la mai multe programe de studii de masterat;
 • Suplimentul la diploma de licenţă sau Foaia matricolă, în original sau o copie certificată conform cu originalul;
 • Copie a certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;
 • Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • Copie după prima filă din buletinul de identitate sau după cartea de identitate;
 • Adeverinţă medicală cu avizul medicului de familie – „apt pentru înscrierea la facultate”;
 • Eseu motivațional/academic (pentru programele de studii unde se solicită la proba I de concurs);
 • Trei fotografii color actuale ale candidatului, tip2/3;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • Candidaţii absolvenţi de studii de masterat, care doresc să urmeze un al doilea program de masterat vor depune la dosar şi o adeverinţă de la instituţia organizatoare de masterat la care a studiat, din care să rezulte regimul şi perioada de studii cu taxă şi/sau fără taxă de la primul masterat.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei, iar taxa de înmatriculare este de 100 lei (pentru cei admiși), indiferent de ciclul de studii, licență sau masterat, sau de forma de învățământ pentru care optează candidatul, învățământ cu frecvență sau învățământ cu frecvență redusă.

Taxa de înscriere se plăteşte la casieria UEMR şi se depune o copie a chitanţei la dosarul de înscriere sau ordin de plată cu specificația Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, CUI 3061983, Trezoreria Reşiţa, RO41TREZ18120F330500XXXX. În situaţia plăţii online se va specifica: facultatea pentru care se face plata, domeniul de studii, numele și prenumele candidatului.

Viitorii studenţi ai Universității „Eftimie Murgu” din Reșița vor avea o serie de beneficii:

• burse atractive (de la MEN și din venituri proprii, care se pot cumula);
• burse speciale acordate de agenți economici din Reșița și județul Caraș-Severin;
• masa la Campus Cafe din incinta UEMR la prețuri subvenționate;
• acces gratuit la aplicațiile Microsoft (Windows și Office 365);
• bibliotecă modernă și acces la baze de date electronice;
• acces gratuit la facilități sportive (sală de forță; sală de sport – tenis, baschet, volei; clădire polivalentă – saună, aparate de fitness, teren de baschet, handbal, mini-fotbal);
• Clubul Sportiv Universitatea Reșița – asigură cadrul propice pentru practicarea sportului de înaltă performanță, prin participarea studenților la diferite competiții naționale și internaționale;
• acces la burse pentru stagii în străinătate prin programul Erasmus+ și prin acorduri bilaterale (Germania, Franța, Italia, Grecia, Polonia, Ungaria etc.);
• transport CFR gratuit și local subvenționat.