Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș – Severin anunță, în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

– 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției pentru Agricultură Județene Caraș – Severin la Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA;

– 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției pentru Agricultură Județene Caraș – Severin la Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA;

– 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției pentru Agricultură Județene Caraș – Severin la Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA;

Concursul va avea loc la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Caraș – Severin în data de 10.12 2021, orele 09.30 proba scrisă.

Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 10 noiembrie – 29 noiembrie 2021 inclusiv și se depun la secretarul comisiei de concurs – doamna Calestru Ruxandra, consilier superior, e-mail:dadr.cs@madr.ro, tel. 0255. 212.363, Fax:0255.212.240.-

Condițiile de participare la concurs, stabilite în conformitate cu prevederile art.465 alin(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare condiţii specifice: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – în domeniul -Agronomie, Horticultură, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Biotehnologii, Ingineria produselor alimentare.

Condiţiile de vechime în specialitate: – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de consilier asistent de minimum 1 an. – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de consilier principal minimum 5 ani. Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână.

Directorul adjunct al Direcţiei pentru Agricultură Caraş-Severin, Adina Bâte pentru Radio Reşiţa:

Adina Bâte

Bibliografie1. Constituția României, republicată;2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019,cu modificările și completările ulterioare;3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5. Legea 145/2014 pentru stabilirea măsurilor de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare ;6. Hotărârea 860/2016 , privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene şi a municipiului București;7. Legea 348/2003 a pomiculturii, cu modificările și completările ulterioare;8. Ordinul nr.1253/2013 pentru aprobarea regurilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare;9. Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr.724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiționale , cu modificările și completările ulterioare10 .Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești , cu modificările și completările ulterioare. Tematică : – Reglementări privind TITLUL II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; – PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice, Titlul I – Dispoziții generale și Titlul II Statutul funcționarilor publici; – Reglementari privind prevenirea și combaterea incitării la ură şi discriminare; -Reglementări privind măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieții publice din România. – Modul de desfășurare a activităților economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale / întreprinderi familiale; – Măsuri privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București; – Înființarea și defrișarea plantațiilor de pomi și arbuști fructiferi, cultura nucului; – Reglementări privind agricultura ecologică; – Reglementări privind atestarea produselor tradiționale – Reglementări privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate româneștiÎn vederea participării la concurs, conform H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, candidații depun dosarul de concurs care va conține în mod obligatoriu:a) formularul de înscriere;b) curriculum vitae, modelul comun european;c) copia actului de identitate;d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuareaunor specializări și perfecționări;f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;h) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, încazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condițiispecifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;i) cazierul judiciar;j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.Modelul orientativ al adeverinței menționate la pct. f) este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.Adeverințele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numeleemitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministruluisănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă,adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.Copiile de pe actele solicitate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad dehandicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care secertifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Documentul prevăzut la pct. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei deconcurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Atribuţiile postului:1 participă la elaborarea şi promovarea tehnologiilor care ţin seama de resursele şi dimensiunile fermelor, în concordanţă cu politicile agricole ale Guvernului și cu cerinţele pieței;2. participă la elaborarea, multiplicarea şi distribuirea gratuită de materiale informative de specialitate ( reviste, ziare, cărţi, ghiduri, broşuri, pliante, proiecte tehnico- economice, tehnologii de cultură şi de creştere a animalelor, alte materiale informative de specialitate), în vederea realizării fluxului informaţional către fermieri şi diseminării rezultatelor cercetării;3. participă/contribuie la organizarea de târguri, expoziţii, seminarii, simpozioane, vizite şi schimburi de experienţă, conform programului de activitate;4. identifică potenţiali beneficiari ai programelor de dezvoltare în agricultură;5. realizează activităţi de promovare a schemelor de calitate naţionale şi europene, de identificare a operatorilor economici şi acorda asistenţă tehnică pentru completarea documentaţiei în vederea obţinerii atestatului;6. întocmeşte rapoarte de activitate în vederea monitorizării modului de implementatre a programului anual de activităţi; 7. participă în comisia numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor înregistate de persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale, potrivit art. 106 alin (6) din Legea nr.227-Codul fiscal8. realizează activităţi de asistenţă tehnică pentru întocmirea documentaţiei specifice în vederea eliberării avizului consultativ necesar obţinerii atestatului de producător, în conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;9. efectuează estimări privind suprafaţa cultivată, producţia medie la hectar şi producţia totală pentru principalele culturi agricole pe total judeţ şi sectoare de activitate, la solicitarea MADR, în conformitate cu cerinţele regulamentelor specifice ale Uniunii Europene (cercetare statistică „Estimări preliminare privind producţia vegetală” cuprinsă în PSNA);10. întocmeşte statistici lunare privind suprafeţele în conversie şi certificate, producţiile medii prognozate şi realizate la nivel regional în vederea asigurării cu informaţii operative a MADR şi în vederea realizării cercetarii statistice „Agricultura ecologică ” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);11. întocmeşte trimestrial, pentru fiecare din primele trei trimestre ale anului, situaţia „Producţia vegetală şi producţia animală realizate în perioada 01 ianuarie – … ”, conform termenelor şi machetelor transmise de INS prin MADR, pentru realizarea cercetării statistice „Conturile economice din agricultură” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);12. întocmeşte anual în luna decembrie la termenul solicitat de MADR lucrările „Balanţa suprafeţelor arabile şi inventarierea culturilor însămânţate în toamna anului…”, şi „Programul producţiei agricole, vegetală şi animală pentru anul… ” pe total judeţ şi sectoare de proprietate;13. întocmeşte situaţia privind starea de vegetaţie a culturilor, pe judeţ şi sectoare de activitate – de 2 ori pe an, la termene solicitate de MADR;14. realizează situaţia operativă privind stadiul lucrărilor agricole, pe total judeţ şi pe sectoare de activitate;15. înregistrează şi avizează fişele de înscriere în agricultura ecologică ale operatorilor, producători, procesatori, comercianţi, importatori, unităţi de producţie pentru acvacultură, colectori floră spontană, în conformitate cu Ordinul nr. 1253/2013;16. înregistrează furnizorii de seminţe şi/sau cartofi de sămânţă obţinute prin metoda de producţie ecologică, conform Ordinului nr.900/2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor, în sectorul agricultură ecologică;17. transmit în format electronic la direcţia de specialitate din cadrul MADR, până la data de 30 a fiecărei luni, Centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, conform Anexei nr.10 la Ordinul MADR nr.1253/2013;18. culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind “Suprafaţa productivă de primăvară la data de 15 iunie…..”, pe judeţ şi forme de proprietate (cercetarea statistică Agr.2a, cuprinsă în PSNA);19. culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind „Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantărilor şi defrişărilor de vii şi pomi în anul …” (cercetarea statistică Agr 2b cuprinsă în PSNA).

Director executiv Boruga Sorin