Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș – Severin anunţă, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, scoaterea la concurs a unei funcţii publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului resurse umane, financiar contabilitate,juridic,achiziții publice, administrativ și relații publice.

Concursul va avea loc la sediul Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș – Severin în data 03.12. 2021, orele 09.00 proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 02.11.2021-22.11.2021, la secretarul comisiei de concurs – Calestru Ruxandra, consilier superior, e-mail:dadr.cs@madr.ro, tel. 0255. 212.363, Fax 0255212240.

Condițiile de participare la concurs prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Condiţii specifice:-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţe economice- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani, Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Cunoașterea programelor MS Oficce (Word, Excel), în vederea realizării lucrărilor-nivel mediu dovedite cu documente care să ateste deținerea competenței specifice.

Bibliografie: 1. Constituţia României, republicată; 2.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare ; 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 5. Legea 82/1991 a contabilității, republicată; 6. Legea 500/2002 privind Codul Fiscal, actualizată – Titlul IV – Impozitul pe venit și Titlul V- Contribuții sociale obligatorii;7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilitățiiinstituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare; 9. Ordinul 2643/2015 privind documentele financiar contabile. 10. Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 11. Hotărârea nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Tematica:-Reglementări privind TITLUL II – Drepturile , libertățile și îndatoririle fundamentale;-PARTEA VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fondurile publice, Titlul I-Dispoziții generale și Titlul II -Statutul funcționarilor publici – Planificarea veniturilor și cheltuielile în instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții; – Modul de înregistrare a cheltuielilor pe clasificare funcțională și economică a bugetului în instituțiile publice cu finanțare din venituri proprii și subvenții; – Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la instituțiile publice; – Contabilitatea cheltuielilor instituțiilor publice; – Norme metodologice privind organizarea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi și instrucțiunile de aplicare; – Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar contabile – Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv; – Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli;-Măsuri privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;- Reglementări privind reorganizarea unor structuri aflate însubordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.În vederea participării la concurs, conform H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completărileulterioare, candidaţii depun dosarul de concurs care va conţine în mod obligatoriu:a) formularul de înscriere;b) curriculum vitae, modelul comun european;c) copia actului de identitate;d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuareaunor specializări şi perfecţionări;e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, încazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţiispecifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;h) cazierul judiciar;i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la pct. f) este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numeleemitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministruluisănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă,adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrareîntr-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.Copiile de pe actele solicitate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.Documentul prevăzut la pct. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Atribuţiile postului:a) organizează şi urmăreşte evidenţa angajamentelor bugetare în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în acest scop; b) în cursul exerciţiului bugetar anual, în colaborare cu unităţile subordonate, asigură întocmirea de propuneri de rectificare a bugetului aprobat;c) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, compuse din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe, şi asigură depunerea acestora la minister, la termenele stabilite de acesta;d) întocmeşte instrucţiunile privind efectuarea plăţilor directe aferente sumelor autorizate;e) asigură întocmirea necesarului de fonduri şi transmiterea acestuia la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea efectuării cererilor de deschidere de credite pe baza solicitărilor din cadrul direcţiei şi a analizei stadiului execuţiei bugetului aprobat;f) asigură relaţiile direcţiei pentru agricultură cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, direcţiile judeţene de trezorerie, Curtea de Conturi şi alte instituţii cu atribuţii de control pe linia activităţii financiar contabile, privind îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin, prevăzute de actele normative în vigoare;g) întocmeşte contul de execuţie pentru plăţile directe efectuate;h) elaborează şi prezintă spre aprobare trezoreriei programul de finanţare a investiţiilor, urmăreşte realizarea acestuia şi ia măsuri de ţinere a evidenţei operative a operaţiunilor financiar-contabile ce derivă din acesta ; i) înregistrează în evidenţa financiar-contabilă toate operaţiunile cu caracter economico-financiar care au loc în cadrul unităţii pe bază de documente legale, întocmite şi aprobate conform instrucţiunilor de aplicare a planului de conturi şi a actelor normative în vigoare ;j) întocmeşte raportul trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv propriu;k) controlează ţinerea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor după natura lor ;l) inventariază anual patrimoniul unităţii, efectuând valorificarea acesteia ;m) întocmeşte notele contabile şi centralizatoarele pentru debitarea, respectiv creditarea conturilor;n) efectuează, chenzinal sau ori de câte ori este nevoie, plata drepturilor băneşti (salarii, indemnizaţii concedii de odihnă, concedii medicale, sporuri, etc.);o) întocmeşte planul de casă ;p) întocmeşte evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, materiilor, materialelor, mijloacelor băneşti;q) asigură încadrarea în plafoanele alocate pentru plata utilităţilor: energia electrică şi termică, convorbirile telefonice etc.r) asigură fundamentarea pe baza propunerilor şi situaţiilor de lucrări, a planului de investiţii şi cheltuieli pentru reparaţii capitale la obiectivele de investiţii ale direcţiei, finanţate de la bugetul de stat, funcţie de volumul alocat;s) asigură fundamentarea şi susţine propunerile pentru utilaje şi dotare, împarte fondurile, intervine pentru suplimentarea sau respectarea acestora;ş) întocmeşte documentaţiile pentru avize de combustibil, asigură înaintarea şi susţinerea acestora la organele avizatoare pentru obţinerea acordurilor;t) analizarea documentaţiilor pentru scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi pentru casarea mijloacelor fixe aparţinând unităţilor subordonate, conform legislaţiei;ţ) elaborează documentaţiile privind acordul pentru transferuri de fonduri fixe între unităţile bugetare;u) asigură participarea, conform legislaţiei, la adjudecarea execuţiei lucrărilor de construcţii, la recepţionarea acestora în vederea asigurării calităţii, siguranţei şi durabilităţii construcţiilor;

Director executiv Sorin BORUGA