Cereri incalzire

Familiile şi persoanele singure din municipiul Reşiţa, al căror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depăşeşte 615 lei, pot depune în această perioadă cererile pentru acordarea subvenţiilor de încălzire pentru sezonul rece cuprins între 01.11.2014 şi 31.03.2015. Beneficiarii acestora sunt aşteptaţi în ordine alfabetică în perioada 1-17 octombrie la ghişeele Serviciului Public Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei municipiului Reşiţa, pentru a le ridica şi depune, de luni până joi în intervalul orar 8.00-16.00 şi vineri între 8.00 şi 13.30.

Află aici mai multe informaţii de la directorul Serviciului Public Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei municipiului Reşiţa, Cosmin Enuică:

Preluarea documentelor se va face în ordinea alfabetică a iniţialei numelui astfel:

– 01-06 octombrie: A – H
– 07-10 octombrie : I – P
– 13-17 octombrie : R – Z

Pe lângă cerere şi declaraţia pe proprie răspundere, beneficiarilor le mai sunt necesare următoarele acte:

– factura de gaz/factura de energie electrică (cu excepţia celor care utilizează lemne sau combustibili petrolieri);
– copie după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (B.I. sau C.I. cu adresa pentru imobilul pentru care se solicită ajutorul, respectiv certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani);
-copie xerox după actul de proprietate, certificat de moştenitor/contract de vânzare-cumpărare/contract de închiriere/contract de donaţie/contract cu clauză de abitaţie/contract de comodat/contract de întreţinere sau împuternicire notarială din partea proprietarului din care să rezulte acordul acestuia privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei;
– copie xerox după talonul autoturismului/carte de identitate a autoturismului;
– adeverinţă de la Asociaţia de locatari/proprietari în care se certifică nominal persoanele care locuiesc şi sunt înscrise în cartea de imobil sau chitanţa privind plata gunoiului menajer, eliberată de S.C. Brantner S.A., pentru situaţiile unde nu există asociaţie de proprietari;
– în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani care locuiesc doar cu un singur părinte sau locuiesc împreună cu bunicii, fără a exista o hotărâre judecătorească privind încredinţarea acestora, o declaraţie notarială a părintelui/părinţilor din care să rezulte că minorii locuiesc la domiciliul bunicilor sau se află în grija celuilalt părinte, motivând situaţia existentă;
– acte privind veniturile nete din luna anterioară depunerii cererii (septembrie 2013, respectiv octombrie 2013):
• adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;
• cupoane de pensii;
• cupoane de indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
• cupoane de indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap;
• cupoane de alocaţii de stat pentru copii;
• alocaţii pentru minorii aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
• acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, rentă sau subvenţie agricolă etc.
– adeverinţă eliberată de “Direcţia Impozite şi Taxe” din care să rezulte bunurile mobile şi imobile impozabile deţinute de către familie sau persoanele singure, pe raza municipiului Reşiţa, inclusiv în alte localităţi;
– adeverinţă eliberată de “Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa” (Biroul Agricol) care să ateste terenurile aflate în proprietate precum şi numărul de animale aflate în gospodărie.

(Hardy Cvoica)