aquacaras

Primăria Reşiţa a atras atenţia operatorului judeţean AquaCaraş asupra redevenţei pe care o are de achitaţ în urma acordului de împrumut încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin. Este vorba de creditul contractat de Consiliul Local Reşiţa în vederea realizării reţelei de apă şi canalizare, din cadrul Programului ISPA. Lucrările au fost recepţionate în octombrie 2010, respectiv noiembrie 2011.

Redăm integral dreptul la replică al societăţii AquaCaraş, transmis la redacţie de Primăria Reşiţa.

Cu privire la punctele 1 şi 2 din dreptul la replică transmis de SC AquaCaraş SA, precizăm că prin HCL nr. 35/2013, Consiliul Local al Municipiului Reşiţa a aprobat şi stabilit nivelul redevenţei plătite de către operator pentru perioada 2013-2016, astfel:
– pentru anul 2013: 72.000 lei +982.516,56 euro
– pentru anul 2014: 72.000 lei+966.141,15 euro
– pentru anul 2015: 72.000 lei +949.765,74 euro
– pentru anul 2016: 72.000 lei +933.390,32 euro.
Prin sentinţa civilă nr. 33/20.01.2014, pronunţată în dosarul nr. 3536/115/2013, Tribunalul Caraş-Severin a respins acţiunea de anulare formulată de către operatorul judeţean SC AquaCaraş SA, în calitate de reclamant, împotriva Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, for deliberativ, care a adoptat HCL nr. 35/2013, hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Reşiţa a aprobat cuantumul redevenţei care trebuie achitată de reclamanta- SC AquaCaraş SA, ca unic operator al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.
Operatorul SC AquaCaraş SA, fiind nemulţumit de Hotărârea Tribunalului Caraş-Severin a declarat recurs împotriva sentinţei civile nr. 33/20.01.2014.
Arătăm că prin decizia civilă nr. 9015/05.11.2014, Curtea de Apel Timişoara a respins recursul, ca urmare a probatoriului administrat în cauză de Consiliul Local Reşiţa, şi, pe cale de consecinţă, a hotărât, în mod irevocabil, că recursul a fost neîntemeiat, fiind înaintat cu rea credinţă.

Referitor la afirmaţiile din punctele 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 din dreptul la replică, formulat de operatorul SC AquaCaraş SA, Consiliul Local al Municipiului Reşiţa a împuternicit Consiliul Judeţean Caraş-Severin să ia împrumut, dovada fiind HCL 255/2010 prin care s-a dat un mandat expres preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin,.
Totodată, potrivit dispoziţiilor imperative ale art. 25, alin.2 din Legea 241/2006 coroborate cu dispoziţiile imperative ale art. 4, alin. 2, lit. c, teza a doua din OUG nr. 198/2005, arătăm că instanţa de control judiciar, în speţă Curtea de Apel Timişoara, prin decizia civilă nr. 9015/05.11.2014, pronunţată în dosarul nr. 3536/115/2013, a hotărât, în mod irevocabil, respingerea recursului formulat de către unicul operator-SC AquaCaraş SA- ca fiind neîntemeiat şi, pe cale de consecinţă, a dispus menţinerea, ca legală şi temeinică, a sentinţei civile Tribunalului Caraş-Severin nr. 33/2014, pronunţată în dosarul 3536/11572013. Faţă de cele redate mai sus este evident că prevederile HCL nr. 35/2013 sunt temeinice iar Consiliul Local a adoptat această hotărâre conform prevederilor legale.
Precizăm că modificarea cuantumului unei redevenţe printr-o hotărâre a Adunării generale a Acţionarilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AcvaBanat este contrară dispoziţiilor articolelor 8 şi 10 din Legea 51/2006, dat fiind faptul că o asemenea hotărâre putea fi luată doar în cazul şi în condiţiile în care Consiliul Local al Municipiului Reşiţa dădea un mandat în acest sens, mai exact, adopta o Hotărâre de Consiliu Local.
Cu atât mai mult, arătăm că Hotărârea AGA de modificare a cuantumului unei redevenţe este nelegală cu cât aceste modificări contravin dispoziţiilor Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei ADI AcvaBanat. Precizăm că acest drept nu i-a fost conferit în mod expres în Actul constitutiv sau în Statutul asociaţiei.
Având în vedere că atât instanţa de fond cât şi instanţa de control judiciar au stabilit şi au arătat că prevederile HCL nr. 35/2013 sunt legale şid în vigoare, modificarea cuantumului unei redevenţe este abuzivă, fapt confirmat şi de dispoziţiile imperative stipulate la art. 8, alin. 1 din Legea nr. 51/2006, în care se precizează că:
„Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilităţi publice”.
De asemenea, confirmarea poate fi întărită şi de dispoziţiile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea 215/2001 în care se stipulează că:
“Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.”

Referitor la afirmaţiile domnului Daniel Surdu, preşedintele AcvaBanat, din articolul „ACVABANAT limpezeşte apele cu Primăria Reşiţa”, apărut în publicaţia online Reper 24, considerăm că sunt făcute cu rea credinţă, dat fiind faptul că hotărârea de care aminteşte că este definitivă şi irevocabilă este o hotărâre prin care nu s-a pus în discuţie legalitatea sau nelegalitatea hotărârii AGA a ADI AcvaBanat nr. 3/19 mai 2014, deci, în consecinţă, Tribunalul Caraş-Severin nu a discutat pe fond obiectul acestei cauze.
Precizăm că Tribunalul a respins acţiunea, s-a pronunţat pe excepţie, pe un viciu de procedură, fapt pentru care această hotărâre nu are putere de lucru judecat cu privire la fondul cauzei, respectiv valabilitatea şi legalitatea Hotărârii AGA a ADI AcvaBanat.
Având în vedere că Hotărârea nr. 3/19mai 2014 de care amintea Daniel Surdu nu are putere de lucru judecat, arătăm faptul că Consiliul Local Reşiţa a formulat o acţiune care se află pe rolul Tribunalului Caraş-Severin, respectiv dosarul nr. 493/115/2015, cu termen de judecată la data de 13 mai 2015, în care unul dintre capetele de cerere este chiar obligarea ADI AcvaBanat să încheie cu operatorul SC AquaCaraş SA un Act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prin care să se conformeze dispoziţiilor HCL nr. 35/2013. Hotărârea AGA a ADI AcvaBanat a fost modificată în mod abuziv, cu privire la stabilirea cuantumului redevenţei, deşi HCL nr. 35/2013 a fost constatată ca legală şi temeinică, în mod irevocabil, prin decizia Curţii de Apel Timişoara nr. 9015/05.11.2014.
Din punctul nostru de vedere, modernizările efectuate şi investiţiile realizate la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv Uzină de Apă şi Staţie de Epurare performante, în mod clar, ar fi trebuit să diminueze numărul de angajaţi şi statul de funcţii din organigrama operatorului SC AquaCaraş SA însă, din contră, aceasta s-a mărit, ceea ce denotă un management neperformant al societăţii.