Direcţia de Asistenţă Socială Caransebeş primeşte cereri pentru tichete sociale destinate elevilor defavorizaţi

Direcția de Asistență Socială Caransebeș înregistrează în această perioadă solicitările pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi.

Cererile însoțite de actele doveditoare se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Caransebeș, str Teiusului, nr.24, până în data de 8 septembrie 2020.

Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional copiii cei mai defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

Valoare nominala a unui tichet social este de 500 lei/an școlar.

Condiții de eligibilitate

• domiciliul/reședința pe raza municipiului Caransebeș;

• venitul net lunar pe membru de familie de până la 284 lei inclusiv, în cazul copiilor preșcolari,

• venitul net lunar pe membru de familie de până la 1115 lei inclusiv, în cazul copiilor din învățământul de stat primar și gimnazial.

• dovada înscrierii copilului la școală sau grădinită

Documente necesare:

• cerere tip – disponibila la sediul Direcției de Asistență Socială Caransebeș / descărcată de pe site-ul Primăriei Municipului Caransebeș, la secțiunea adresată Direcției de Asistență Socială Caransebeș.

• act de identitate solicitant -copie și original;

• act identitate al soțului/soției(după caz)- copie și original;

• documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal- dacă este cazul;

• certificatele de naștere ale copiilor-copie și original;

• certificat căsătorie părinți (dacă este cazul)

• copie certificat deces parinte( dacă este cazul);

• acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, aferente lunii iulie 2020: adeverinta salariu net eliberată de angajator, adeverinte eliberate de organele fiscale sau de alte autorități competente, cupon pensie, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

• adeverintă preșcolar\elev eliberată de unitate de învățământ;

• hotărârea judecătorească rămasă definitivă de divorț sau plasare a minorului, hotărâre de încredinșare sau plasament familial, dispoziție de instituire a tutelei, etc.

• alte documente, după caz.

Pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ce se regăsesc în evidențele Direcției de Asistență Socială Caransebeș, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021 și adreverința de venit aferentă lunii iulie 2020.

De același autor

Related Articles