Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a emis deja o serie de reglementări privind serviciile medicale şi tratamentele pe perioada stării de urgenţă.

Acestea vizează în principal modul de acordare şi decontare a serviciilor medicale şi farmaceutice.


Reporter: Ciprian Sasu – Serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi a complicaţiilor acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României şi se suportă din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, anunţă CNAS.

Serviciile medicale şi medicamentele pot fi acordate şi validate şi fără semnarea cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor.

Decontarea pentru unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate şi decontate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau din bugetul Ministerului Sănătăţii, indiferent de numărul de cazuri realizate sau, după caz, la nivelul activiţăţii efectiv realizate, în condiţiile în care aceasta depăşeşte nivelul contractat.

Se va realiza şi decontarea serviciilor medicale în unităţile sanitare din asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinică la nivelul activităţii efectiv realizate, cu maximum 8 consultaţii pe oră.

Prescrierea de medicamente de cştre medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricţionate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienţii cronici.

De asemenea, CNAS are în vedere ca în perioada imediat următoare să aplice o serie de măsuri care să faciliteze accesul bolnavilor la tratamente.

Astfel, pentru pacienţii cu boli cronice cu tratament stabilizat, medicii de familie vor putea elibera prescripţie medical, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare la medicul specialist în această perioadă.

Pentru pacienţii cu boli cronice aflaţi în tratament cu medicamente care, în mod normal, sunt prescrise de către medicii specialişti, inclusiv pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum şi cost-volum-rezultat, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza documentelor medicale (bilet de ieşire din spital, scrisoare medicală) şi/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere, în această perioadă medicul de familie va putea emite prescripţie cu aceste medicamente. Astfel, se vor suspenda temporar limitările de prescriere prevăzute în HG 720/2008 şi în protocoalele terapeutice.

Excepţie fac medicamentele utilizate în cadrul Programelor Naţionale de Sănătate curative, care se eliberează  exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi.

Pentru pacienţii care necesită deplasarea în unităţile sanitare pentru continuarea tratamentelor în cadrul Programelor Naţionale de Sănătat curative, mai devreme menţionate, măsurile instituite în unităţile sanitare asigură circuite speciale pentru aceştia, cu interacţiune limitată cu alte persoane – personal medical sau pacienţi. Medicamentele care fac obiectul limitărilor de prescriere prevăzute în protocoalele terapeutice pot fi consultate în dinamică pe site-ul CNAS, în secţiunea „Informaţii pentru furnizori – medicamente – protocoale terapeutice”.

În mod particular, CNAS informează pacienţii cu afecţiuni oncologice, cu amiotrofie musculară spinală sau cu alte boli rare, care au început tratamentul specific, că trebuie făcute toate eforturile pentru continuarea tratamentului, deoarece întreruperea terapiei anulează efectele terapeutice obţinute până în prezent, cu implicaţii asupra stării de sănătate a pacientului.

Sursa – romania-actualitati.ro