Atenţie angajatori! S-a modificat Codul Muncii

Prin O.G. nr.53/2017 care a intrat în vigoare în 7 august 2017, s-au adus modificări Codului Muncii – Legea nr.53/2003.

Modificările se referă la definirea clară a situaţiilor ce constituie muncă nedeclarată şi anume:

  • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în forma scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
  • primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
  • primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
  • primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Se înăsprește regimul sancționator al muncii nedeclarate prin creșterea cuantumului amenzii contravenționale aplicate (– 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată).

Totodată, ca sancţiune complementară, inspectorul de muncă va avea competența şi obligaţia de a sista activitatea locului de muncă supus controlului în cazurile în care constată cazuri de muncă nedeclarată.

O altă modificare importantă este posibilitatea angajatorului de a achita jumătate din amendă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii, sau după caz, de la data comunicării procesului verbal de sancționare, cu posibilitatea reluării activităţii numai după ce demonstrează că a remediat deficienţele (adică: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă şi constituirea şi plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată.)

Alte modificări se referă la:

  • obligaţia angajatorului de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc;
  • obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru şi de a supune controlului inspectorului de muncă această evidenţă ori de câte ori se solicită acest lucru;
  • primirea la muncă a unei persoane aflată ilegal în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Cele mai citite

Related Articles