Consiliul Judeţean Caraş-Severin luptă să fie din nou proprietarul Aeroportului din Caransebeş! Principalele acuzaţii aduse actualului proprietar S.C. Aeroportul Caransebeş S.A. de către Consiliul Judeţean sunt legate de nerealizarea activităţii pentru care s-a încheiat contractul.

Consiliul Judeţean acuză societatea concesionară că a declarat o serie de investiţii fictive cu scopul de a obţine un folos necuvenit care să conducă la îmbogăţirea acesteia din bani publici. Problema aeroportului a ajuns în instanţă dar şi pe masa procurorilor DNA. Acest subiect a fost dezbătut astăzi şi în cadrul comisiei de dialog.

S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. a luat ființă la data de 26.10.1998, având ca unic acționar Consiliul Județean Caraș-Severin, entitate care a preluat elementele de bilanț, la data de 01.07.1998, de la Regia Autonomă „Aeroportul Caransebeș”. Ulterior, în temeiul prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. a trecut în proprietatea S.C. Argirom Internațional S.A., în baza Contractului de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni nr. 8653/08.11.2002, încheiat între Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de vânzător și societatea comercială anterior menționată, în calitate de cumpărător.

Mai exact, Consiliul Județean Caraș-Severin a vândut, către S.C. Argirom Internațional S.A., un număr de 249 acțiuni, reprezentând 100% din valoarea nominală a capitalului social subscris al S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A., fapt pentru care întregul document contractual la care ne referim a avut valoare de cesiune de acțiuni, în conformitate cu art. 98 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată în anul 2003, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni anterior enunțat, S.C. Argirom Internațional S.A. și-a asumat obligația de a realiza, pe o perioadă determinată de 4 ani, investiții în sumă totală de 2.073.300 USD, după cum urmează:
1. colmatarea pistei de decolare-aterizare și repararea căii de rulare alfa – 500.000 USD;
2. procurarea și instalarea balizajului – 1.000.000 USD;
3. completarea parcului de autospeciale pentru asigurarea activității aeroportuare (una-două scări mobile, multicar, remorcă pentru transport mărfuri, degivror, autostropitoare, autocar, agregat de pornire la sol mobil și vidanjă) – 470.000 USD;
4. efectuarea lucrărilor la aerogară pentru separarea fluxurilor de pasageri interni-externi – 53.300 USD.
5. reabilitarea sistemului de canalizare pentru apele pluviale – 50.000 USD.
De asemenea, în conformitate cu documentul contractual avut în vedere, S.C. Argirom Internațional S.A. îi revenea obligația de a păstra obiectul principal de activitate, respectiv activitatea aeroportuară și deservirea la sol a aeronavelor, cu posibilitatea schimbării obiectului de activitate al S.C.„Aeroportul Caransebeș”S.A. numai pentru motive temeinice și doar cu avizul autorității civile aeronautice și al Consiliului Județean Caraș-Severin.
Ulterior, prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 139/12.12.2003, acest for deliberativ a aprobat modificarea prin act adițional a Contractului de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni nr. 8653/ 08.11.2002, în sensul în care termenul de realizare a investițiilor anterior menționate începe să curgă din ziua imediat următoare celei în care a fost încheiat contractul de concesionare a terenurilor.

2. Elemente privitoare la concesiunea terenului necesar folosirii și exploatării pistei către S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A.
Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 129/18.09.2007, forul deliberativ în cauză a aprobat concesionarea terenului necesar folosirii și exploatării pistei, imobil cu o suprafață de 126 ha, fapt concretizat de altfel prin încheierea Contractului de Concesiune nr. 12584/05.10.2007, intervenit între Consiliul Județean Caraș-Severin și S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A., document contractual semnat pentru o perioadă de 30 ani și care este intim și indisolubil legat de Contractul de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni nr. 8653/8.11.2002.

Subliniem faptul că, concesiunea nu s-a făcut prin licitaţie publică, fiind o concesiune atipică, forțată, deoarece, prin articolul 130 din Legea nr.137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, statua, cităm: ”Terenurile care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unei unități administrativ teritoriale, potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, societăților comerciale privatizate sau care vor fi privatizate, dacă acestea sunt strict necesare în vederea realizării obiectului lor de activitate”.

La momentul predării, pe o suprafață de 3,9332 ha situația juridică nu era clarificată, în sensul că nu se realizase încă dezmembrarea tuturor loturilor de teren concesionate, fapt cunoscut și asumat de societatea concesionară. În conținutul Procesului-Verbal de Predare-Primire, document care a fost încheiat la data de 05.10.2007 și care se constituie ca anexă la contractul de concesiune anterior enunțat, se precizează că la data predării concesiunii nu se realizase încă dezmembrarea tuturor loturilor de teren concesionate, întrucât Consiliul Județean Caraș-Severin avea pe rolul instanței judecătorești un proces de rectificare în CF a unei suprafețe de 3,9332 ha (suprafață care era inclusă în cea de 126 ha pe care a concesionat-o), pe care urma să o predea concesionarului ulterior, după corectarea legală a înscrisurilor din cartea funciară. Obiectul concesiunii il constituie terenul necesar folosirii și exploatării pistei, în suprafață de 126 ha, pentru o perioadă de 30 de ani, redevența fiind stabilită la suma de 178.000 lei anual.
Constituirea dreptului real în favoarea societății concesionare, s-a făcut sub condiție pentru un obiect determinat – pentru folosirea și exploatarea pistei, sens în care s-au instituit următoarele obligații imperative:
– să plătească redevența aferentă concesiunii, în cuantum de 178.000 lei anual;
– să utilizeze bunul concesionat conform destinației acestuia, destinație pe care trebuie să o mențină, răspunzând de utilizarea administrarea și conservarea acestuia ca un bun proprietar, prin asigurarea exploatării eficace, în regim de permanență și continuitate, a obiectului concesiunii.

În plus Consiliul Judeţean Caraş-Severin susţine că interesul public nu poate fi satisfăcut decât prin încetarea contractului de concesiune cu societatea privată, în ceea ce priveşte aeroportul din Caransebeş. În ipoteza în care, redevența nu este plătită de 3 ani, ajungând la concurența sumei de 1.038.802,90 Lei, acționarul majoritar și acționarul semnificativ al S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A sunt în insolvență, respectiv faliment, investițiile la care s-au antamat acum 11 ani (colmatarea pistei de decolare-aterizare și repararea căii de rulare alfa – 500.000 USD; procurarea și instalarea balizajului – 1.000.000 USD; completarea parcului de autospeciale pentru asigurarea activității aeroportuare (una-două scări mobile, multicar, remorcă pentru transport mărfuri, degivror, autostropitoare, autocar, agregat de pornire la sol mobil și vidanjă) – 470.000 USD; efectuarea lucrărilor la aerogară pentru separarea fluxurilor de pasageri interni-externi – 53.300 USD) nici măcar nu au fost începute, la care se adaugă litigiul aflat pe rolul instanței de judecată și/sau în lucru la organele de cercetare penală, considerăm că reprezintă elemente suficiente, care să conducă la încetarea contractului de concesiune cu societatea concesionară.

Daiana Roşca