Postul de director medical al Spitalului Judeţean din Reşiţa a fost scos la concurs!

După demisia medicului Caius Diaconescu din funcţia de director medical, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Reşiţa scoate din nou acest post de conducere la concurs. Perioada de înscriere se va încheia în 26 februarie iar concursul va fi organizat la începutul lunii martie.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul examenului media finală cel puţin 7,00. Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă în perioada 6–12 martie.

Criteriile generale de selecţie sunt următoarele:

a)au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţ ii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d)nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenţă
sau de absolvire, după caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe
propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este
definită prin lege;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concur
sului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
j) proiectul de specialitate;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu or
iginalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
a) test- grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului de special itate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecţie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Serviciul
Resurse Umane la tel. 0255/ 227830

Daiana Roşca