Subiectele și conținutul programei școlare pentru simularea Evaluării Naționale de clasa a VII-a si Bacalaureat clasa a IX-a

Simularea Evaluării Naționale și cea a Bacalaureatului 2019 au loc luna aceasta, iar elevii sunt in plin proces de pregătire. Subiectele de la simulare pentru clasele a VII-a si a XI-a nu vor cuprinde, însă, toată materia școlară, așa că elevii trebuie să știe exact pe ce să își axeze pregătirea.

Anul acesta, în premieră, vor susține simularea Evaluării și elevii de clasa a VII, nu doar cei de a VIII-a, iar subiectele vor fi în proporție de 30% itemi obiectivi.

Lista conținuturilor pentru Simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VII-a in anul școlar 2018 – 2019

Limba și Literatura Română

Conținuturi asociate competenței specifice 1.l

– Dovedirea înțelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerințe date:

– idei principale, idei secundare;  

– moduri de expunere (narațiune, descriere, dialog);  

– structuri in textele epice (logica acțiunii, timp, spațiu, modalități de caracterizare a personajelor, naratorul);

– subiectul operei literare, momentele subiectului;

– procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea, comparatia, enumerația, repetiția, epitetul, antiteza, metafora);  

– elemente de versificație (măsura, rima, versul, strofa);

– trăsăturile specifice genului epic și liric în opere literare studiate sau în texte la prima vedere;  

– trăsături ale speciilor literare: basmul popular, pastelul, fabula, doina populară:

– texte literare (populare si culte — aparținând diverselor genuri și specii), texte nonliterare.

Conținuturi asociate competenței specifice 1.2 — Sesizarea corectitudinii și a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogățire a vocabularului și a categoriilor semantice studiate, a ortografiei și punctuației  

– arhaisme, regionalisme: cuvinte derivate, compuse sau obținute prin schimbarea valorii gramaticale/conversiune;  

– Categorii semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; constructii pleonastice; sensurile cuvintelor in contexte diferite;  

– mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului (derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale/conversiunea), familia lexicală:  

– ortografierea diftongilor, a triftongilor și a vocalelor in hiat;  

– desparțirea cuvintelor în silabe;  

– semne de punctuație: punctul, virgula, doua puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul întrebarii, semnul exclamării, cratima, punctul și virgula, linia de pauză;

– semne ortografice: cratima, punctul;  

– valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lexical si morfosintactic) intr-un text dat; elemente de limba si de stil in textul literar; figurile de stil, versificatia;

– categorii morfologice specifice partilor de vorbire (conform programelor scolare pentru clasele a V-a – a VIl-a): partile de vorbire flexibile

– verbul, substantivul, articolul, pronumele (pronumele personal, pronumele personal de politețe, pronumele reflexiv, pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesiv, pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ), numeralul (cardinal și ordinal), adjectivul și neflexibile — adverbul (de loc, de timp, de mod), prepoziția, conjuncția, interjecția;

-relații și funcții sintactice;  

– elemente de sintaxă a propoziției (probleme de acord; funcții sintactice: propoziția regentă, elementul regent; relatii sintactice: topică și punctuație; valori stilistice ale folosirii acestora in textul dat):

Conținuturi asociate competenței specifice 2.1 — redactarea diverselor texte, cu scopuri si destinații diverse, adaptandu-le la situația de comunicare concretă

– elemente de redactare a unor compuneri pe o anumită temă/urmărind un plan dat sau conceput de elev: părțile componente ale unei compuneri; structurarea detaliilor în jurul ideii principale; dispunerea în pagină a diverselor texte; scrierea îngrijită. lizibilă și corectă;

– redactarea unor texte reflexive și imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural: evidențierea unor trasaturi ale unui obiect (peisaj, opera de artă, persoană) intr-o descriere;  

– redactarea unor scurte narațiuni: continuarea unor dialoguri: redactarea unor compuneri având ca suport texte literare studiate sau la prima vedere — rezumat, caracterizare de personaj;
 

– prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvențe din texte la prima vedere pe baza unor cerințe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare, figurile de stil studiate, elemente de versificație etc.):

– aprecieri personale referitoare la fragmente din textele studiate sau la prima vedere.  Continuturi asociate competenței specifice 2.2 — Utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoștințelor de lexic și de morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice și de punctuație, elemente de lexic studiate in clasele V – VII:
aplicarea corectă a cunoștințelor de morfosintaxă în exprimarea scrisă; folosirea corectă a semnelor de punctuație la nivelul propoziției și al frazei (coordonare, subordonare); enunțul, fraza, părți de propoziție studiate – predicatul, subiectul, atributul, complementul direct, complementul indirect, completementele circumstanțiale.

Matematică

În vederea pilotării unei noi structuri posibile a subiectelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2019-2020, variantele de subiecte pentru SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VII-A IN ANUL SCOLAR 2018 – 2019 la MATEMATICĂ vor conține, in proporție de minimum 30%, itemi obiectivi cu scopul de a se realiza evaluarea astfel încat sa nu fie posibilă alocarea unui punctaj diferit de către evaluatori distincți.

AlgebrăMulțimea numerelor raționale

1.Mulțimea numerelor raționale

-mulțimea numerelor raționale, reprezentarea numerelor raționale pe axa numerelor, opusul unui număr rațional, valoarea absolută (modulul)

-operații cu numere raționale, proprietăți

-compararea și ordonarea numerelor raționale

-ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor

-ecuația de forma ax+b=0

-probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor

2. Mulțimea numerelor reale

-radăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect

-algoritmul de extragere a rădăcini pătrate dintr-un numar natural, aproximări

-exemple de numere iraționale, mulțimea numerelor reale, modulul unui număr real, definișie, proprietăți, compararea și ordonarea numerelor reale, reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări

-reguli de calcul cu radicali, scoaterea factorilor de su b radicali, introducerea factorilor sub radicali

-operații cu numere reale (adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicarea la putere, raționalizarea numitorului de forma a radical din b)

-media aritmetică a n numere reale, media geomegtrică a doua numere reale pozitive

GEOMETRIE

1.Patrulatere

-patrulater convex

-suma măsurilor unghiului unui patrulater convex

-paralelogram, proprietăți

-paralelograme particulare: dreptunghi, romb și pătrat, proprietăți

-trapez, trapez isoscel, proprietăți

-arii (triunghiuri, patrulatere)

2.Asemănarea trunghiurilor

-segmente proporționale

-teorema paralelelor echidistante. Împărțirea unui segment în părți proporționale cu numere date. Teorema lui Thales (fără demontrație). Teorema reciprocă a teoremei lui Thales.

-linia mijlocie în trunghi, propretăți. Centrul de greutate al unuoi triunghi

-linia mujlocie în trapez, proprietăți

-triunghiuri asemenea

-criterii de asemănare a triunghiurilor

-teorema fundamentală a asemănării

Lista continuturilor pentru Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat National pentru elevii clasei a XI-a zi si clasa a XII-a seral/frecventa redusa, in anul scolar 2018 – 2019

Limba și Literatura Română

Conținuturile pentru simulare si competențele asociate acestora sunt cele prevazute în programa pentru Examenul de bacalaureat național, în vigoare.

– reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală – conținuturi asociate competenței specifice;

–  textul dramatic postbelic – conținut asociat competenței specifice 2.3;

– limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii – conținut asociat competentei specifice 2.5;

– simbolismul, prelungiri ale romantismului ți clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică – conținuturi asociate competenței specifice 3.2;

–   interpretări și judecăți de valoare exprimate ăn critica și în istoria literară – conținuturi asociate competenței specifice 4.3; 

–  autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, lon Barbu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

Matematică

Conținuturile pentru simulare si competențele asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat national 2015 cu modificările și completările ulterioare.

Din capitolul Sisteme de ecuații liniare

– Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice

– Studiul  compatibilității și rezolvarea sistemelor: proprietatea  Kroneker-Capelli, proprietatea  Rouche, metoda Gauss

– capitolul Derivabilitate

– capitolul Reprezentarea grafică a funcțiilor  

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat national 2015 cu modificarile si completarile ulterioare.  

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

– din capitolul Sisteme de ecuații liniare sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar

– metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

– capitolul Funcții derivabile

– capitolul Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor

Istorie

În vederea pilotării unei noi structuri posibile a subiectelor pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT NAȚIONAL din anul Școlar 2019-2020, variantele de subiecte pentru SIMULAREA probei scrise la ISTORIE a examenului de bacalaureat naȚional pentru elevii clasei a XI-a in anul școlar 2018 – 2019 vor conține, în proporție de minimum 30%, itemi obiectivi cu scopul de a se realiza evaluarea astfel încat să nu fie posibilă alocarea unui punctaj diterit de către evaluatori distincți.

POPOARE ȘI SPAȚII ISTORICE

Europa și lumea în secolul XX. Probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare); Cultura romană – cultura europeană; Romania și Europa în secolul al XX-lea.

OAMENII, SOCIETATEA ȘI LUMEA IDEILOR

Economia și societate în lumea postbelică. Probleme de atins: Ocupații și statute profesionale: Viața privată și viața publică; Economie rurală – economie urbană în Romania.

Știința și societatea. Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieții cotidiene si a mediului; Noile tehnologii si timpul liber.  

STATUL SI POLITICA  

– Statele în perioada contemporană. Probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei și regimuri politice.  

Nota: Conținuturile de mai sus fac parte din Programa școlară pentru istorie – clasa a Xl-a, fară a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat național.  

Competentele evaluate sunt cele prevazute in programa pentru examenul de bacalaureat național, formate/dezvoltate pana la data sustinerii simulării.

Conform portalinvatamant.ro