Posturile pentru titularizare 2019 au fost afişate

Profesorii din Caraș-Severin care nu sunt angajați într-o școală pot accesa din această săptămână lista cu posturile vacante pentru titularizarea 2019. În premieră în acest an a fost lansat și un site dedicat titularizării: Titularizare 2019.

În Caraș-Severin cele mai multe posturi vacante, cu perioadă de 4 ani, sunt pentru educatoare, urmate de profesori de limba română și de fizică. Examenul scris de titularizare se va desfășura pe 17 iulie 2019.

Vezi AICI posturile vacante în Caraş Severin.

Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

Pentru a deveni suplinitor – adică pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și inspecția în profilul postului.

Calendar titularizare 2019

15 mai 2019          Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a:

  • cererilor de pretransfer consimțit între școli
  • cererilor de reîncadrare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular
  • cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2019-2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

16 – 24 mai 2019   Înscrierea la concursul de titularizare, inclusiv pentru absolvenții promoției 2019, la inspectoratele școlare

17 – 27 mai 2019   Verificarea și avizarea dosarelor candidaților la titularizare de către comisia județeană de organizare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar

În perioadele: 28-29 mai 2019; 10-12 iulie 2019 pentru absolvenții promoției 2019/absolvenţii 2019 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic

Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs

Notă: În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2019 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2019. Absolvenţii promoţiei 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

30 mai 2019                  Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

31 mai – 28 iunie 2019 Probele practice/orale și Inspecțiile speciale la clasă

17 iulie 2019                  Proba scrisă: examenul de titularizare

23 iulie 2019                  Afișarea rezultatelor la titularizare

23 – 24 iulie 2019          Depunerea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

30 iulie 2019                  Afișarea rezultatelor finale la titularizare

31 iulie 2019                  Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată