Inspectorii de muncă din Caraş-Severin au descoperit alte deficienţe în domeniul prestării de servicii

În luna iulie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 186 controale specifice în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Au fost identificate 252 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere și au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 59.500 lei.

Cele mai importante deficienţe identificate:

– neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă și primirea la muncă a salariatului în afara programului de lucru stabilit în cuprinsul contractului individual de muncă; nu se face dovada efectuării plății salariului către salariații îndreptățiți; neîntocmirea adeverinței care atestă activitatea prestată la angajator la solicitarea scrisă a salariatului; neacordare repaus săptămânal; criteriile de evaluare a salariatului nu sunt inserate în contractul individual de muncă; necompensarea în bani a concediului legal de odihnă rămas neefectuat la momentul încetării contractului individual de muncă; întocmirea defectuoasă a foilor colective de prezenţă; transmiterea eronată a datelor în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor;

– neefectuarea examenului medical pentru salariații care prestează munca de noapte; utilizare schelă neechipată cu podină și scări; lipsă autorizație din punct de vedere al securității și sănătății în muncă a punctului de lucru; nu se respectă periodicitatea verificării PRAM a instalațiilor electrice; nu se face dovada acordării echipamentului individual de protecție; neluarea măsurilor pentru menținerea căilor de acces libere; utilizarea echipamentelor tehnice fără dispozitive de protecție; neluarea măsurilor în vederea restricționării accesului persoanelor neautorizate; neefectuarea examenului medical periodic; etc.

La un angajator a fost identificată o persoană care presta activitate fără să aibă întocmit în formă scrisă contract individual de muncă, iar la un alt angajator s-a constatat că două persoane prestau activitate în afara programului de lucru stabilit în contractul individual de muncă cu timp parțial, cu depășirea duratei timpului de muncă, domeniile de activitate ale angajatorilor sancţionați pentru muncă nedeclarată fiind: construcții; comerț.

Au fost comunicate instituției 7 evenimente care au avut ca urmări 5 cazuri de incapacitate temporară de muncă și 2 decese, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă sunt accidente de muncă sau în afara muncii.

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 580 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, s-au înregistrat 5 contracte colective de muncă și 1 act adițional de modificare a contractului colectiv de muncă. S-au întocmit 361 de certificate ce conțin informații referitoare la activitatea desfășurată la diverși angajatori.

De același autor

Related Articles