Consiliul Local Reşiţa se pregăteşte de şedinţă

Consiliul Local al Municipiului Reşiţa a fost convocat în şedinţa ordinară, în data de 31 ianuarie 2018, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter.

Iată proiectele de hotărâre care se vor afla pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local la 31.12.2017

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de elaborare, avizare și aprobare a Planurilor Urbanistice Zonale

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de elaborare, avizare și aprobare a Planurilor Urbanistice de Detaliu

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 4 din Anexa aprobată H.C.L. nr. 122/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin extinderea obiectului de activitate, al Societății Comerciale ”TERMO SERV CET” S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – Centru Reșița, Etapa 2, Componentă Bloc nr. 25, Piața 1 Decembrie 1918”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – Centru Reșița, Etapa 2, Componentă Bloc nr. A7, Strada Horea”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – Centru Reșița, Etapa 3, Componentă Bloc nr. A6, Strada Horea”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 266/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și desfășurare a a serviciului de transport în regim de taxi și de închiriere pe raza municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și a tarifelor activității de administrare cimitire și pompe funebre, respectiv aprobarea modelelor de proiecte de construcții funerare aplicate de către Serviciul Public- ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata dobânzilor, penalităților și majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.02.2018-01.04.2018 debitele principale restante, inclusiv amenzi contravenționale, existente în sold

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind imobilul situat în Reșița, str. Rândul 3, nr. 17, cod LMI 2015 CS-II-a-A-10908

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Reșița cu Asociația Română pentru Reciclare RO REC București cu un teren în suprafață de 300 mp. situat în Reșița, str. Căminelor F.N.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor pe anul 2018, pentru cele trei tipuri de tichete, pentru parcările publice cu plată, pentru parcările cu bariere, abonamente, respectiv plata prin S.M.S. în baza art. 15 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 461 din 15.12.2009 privind aprobarea studiului de oportunitate, a Regulamentului de funcționare a activității de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Reșița și a caietului de sarcini pentru concesionarea, prin licitație publică a activității de administrare a parcărilor cu plată din Municipiul Reșița, cu modificările și completările ulterioare

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al municipiului Reșița, în suprafață de 244 mp din suprafața totală de 14381,56 identificat în C.F. nr. 38 Reșița Montană nr. Top. 517/a/36/1/e/1/1/2/5/2/2 nr. cad 1582 str. Castanilor nr. 125, în vederea înscrierii construcției ce aparține Municipiului Reșița în Cartea Funciară

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea, valorificarea și radierea din circulație unor mijloace fixe aflate în domeniul privat al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferentă anului școlar 2017-2018 de pe raza Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2018

iniţiatori: Primar – Popa Ioan

Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune al Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” din cadrul Consiliului Local Reșița privind serviciile sociale pentru anul 2018

iniţiator:Viceprimar Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2018

iniţiator:Viceprimar Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018

iniţiator:Viceprimar Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind încadrarea doamnei FRĂȚILĂ LORENA, pe funcția contractuală de execuție de consilier, gradul II, studii superioare în cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Reșița, prin transfer în interesul serviciului de la Serviciul Public ”Direcția de Asistență Socială”, instituție publică cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița

iniţiator:Viceprimar Duruț Gabriel Dumitru

 1. Diverse

De același autor

Related Articles