Consiliul Local Reşiţa convocat în şedinţă

Consiliul Local al Municipiului Reşiţa a fost convocat în şedinţa ordinară pentru data de 20 decembrie 2018, ora12.00  la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018

                   iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

                  iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2019

                   iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții la SC PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

                   iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – Bulevardul Republicii Reșița, Etapa 1, Componenta Bloc nr. 20 B-dul Republicii”, Axa prioritară  3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A, Apel de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI

                  iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și financiare a proiectului ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – Bulevardul Republicii Reșița, Etapa 1, Componenta Bloc nr. 20 B-dul Republicii”, Axa prioritară  3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A, Apel de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI

                   iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Amenajare spațiu de agrement urban, inclusiv străzi și utilități, precum și interconectarea zonei marginalizate Mociur cu cartierele Centru și Govândari printr-o promenadă, pistă de biciclete, reabilitarea și crearea de noi facilități de acces pietonal”

                                                                         iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Amenajare spațiu de agrement urban, inclusiv străzi și utilități, precum și interconectarea zonei marginalizate Mociur cu cartierele Centru și Govândari printr-o promenadă, pistă de biciclete, reabilitarea și crearea de noi facilități de acces pietonal”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Reșița – Lider de proiect (Parter 1) și Direcția de Asistență Socială Reșița- Parter 2

                                                                         iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2019, a concediului de odihnă neefectuat în anul 2018, de către primarul și viceprimarii Consiliului Local al Municipiului Reșița

                 iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării posibilității de prelungire a contractelor de închiriere a terenurilor în intravilanul/extravilanul municipiului Reșița, cu destinația de curte/grădină, până la aprobarea documentației de urbanism Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Reșița

              iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea suprafeței de teren de 144.400 mp reprezentând lac Doman și atestarea aparteneței acesteia la domeniul public al municipiului Reșița în vederea înscrierii provizorii a dreptului proprietate publică a municipiului Reșița

                                                                        iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Reșița

                iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor locuințe de necesitate aflate în domeniul public la Municipiului Reșița

               iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea și schimbarea categoriei de folosință a unei parcele de teren în suprafață de 10.000 mp și atestarea aparteneței acesteia la domeniul privat al Municipiului Reșița

                                                                        iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de concesiune notat în C.F. nr. 32170-C1–U4 Reșița, nr. cadastral 203/1/3/1/1/1, Partea III, SARCINI

                                                                        iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 344/17.12.2013 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea parcărilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Reșița, cu modificările și completările ulterioare

                                                                              iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor, pe anul 2019, pentru cele trei tipuri de tichete, pentru parcările publice cu plată, pentru parcările cu barieră, abonamente4, respectiv plata prin S.M.S. în baza art. 15 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 461/15.12.2009 privind aprobarea studiului de oportunitate, a Regulementului de funcționare a activității de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Reșița și a caietului de sarcini pentru concesionare, prin licitație publică a activității de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Reșița, cu modificările și completările ulterioare

                                                                        iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare a unei locuințe de serviciu Instituției Public ”Clubul Sportiv Municipal Școlar” Reșița, pentru cazarea antrenorilor/jucătorilor

                                                                        iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirieri auto și utilaje, a prețului pentru transportul cu autobuze, a tarifelor medii orare privind forța de muncă și a tarifelor pentru curățirea mecanizată a pășunilor, câmpurilor împădurite, aplicate de către Serviciul Public -”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

                  iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor abandonate și fără stăpân, de pe domeniul public al Municipiului Reșița, respectiv tarifelor pentru activitatea de gestionare a depozitului de deșeuri rezultate din construcții și demolări, care nu sunt încadrate ca deșeuri periculoase aplicate de către Serviciul Public -”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”, pe anul 2019

                  iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița a mijlocului fix microbuz școlar tip 16+1 locuri marca OPEL CIBARO tip MOVANO-CIBRO

                iniţiatori: Primar – Popa Ioan 

                                                                        Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii mijlocului fix microbuz școlar tip 16+1 locuri marca OPEL CIBARO tip MOVANO-CIBRO către Colegiul Național ”Diaconovici-Tietz” Reșița

     iniţiatori: Primar – Popa Ioan 

                                                                        Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița

                                                                        iniţiatori: Primar – Popa Ioan 

                                                                        Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unităților de asistență socială aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială

                                          iniţiatori: Primar – Popa Ioan 

                                                                        Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Reșița pentru perioada 2018-2023

iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea investiției realizate de către S.C. ”AINEE” S.R.L. la sediul situat administrativ în Municipiul Reșița, Calea Caransebeșului Nr. 2, din incinta Colegiului Tehnic Cărășan și compensarea cu suma de 81.000 lei chirie (debit restant)

                                                  iniţiator: Viceprimar –Duruț Gabriel Dumitru

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de Asociere în participațiune nr. 761/13.01.2015 încheiat între Municipiul Reșița și S.C. Marcom Fantastic S.R.L. conform anexei

 iniţiator: Viceprimar –Duruț Gabriel Dumitru

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Acordului de Cooperare încheiat între Unitatea  Administrativ Teritorială Județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reșița, prin Consiliul Local al Municipiului Reșița și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Văliug, prin Unitatea Administrativ Teritorială Consiliul Local al comunei Văliug, în vederea dezvoltării domeniului schiabil din zona Semenic -Crivaia, precum și a turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, înscrise în strategia națională de promovare și dezvoltare turistică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reșița nr. 222/11.09.2017, cu modificările și completările ulterioare

            iniţiatori: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

           Viceprimar –Duruț Gabriel Dumitru

 1. Proiect de hotărâre privind extinderea obiectului de activitate, prin automatizarea Codurilor CAEN cuprinse în Actul constitutiv al Societății Comerciale TERMO SERV CET SRL Reșița

                                                 iniţiator: Consilier local -Ionescu Florin Ștefan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la SC ”SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REȘIȚA” S.R.L.

iniţiator: Consilier local –Popescu Hadrian Constantin

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de performanță ai serviciului public de salubrizare al municipiului Reșița

                                                                        iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubritate prestate de operatorul de salubritate diin municipiul Reșița, S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. și încheierea Actului adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în municipiul Reșița, nr. 7161/21.04.2011, încheiat între Munciicipiul Reșița și S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Primăverii, nr. 24

                                                                iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Valea Țerovei, nr. 16

                     iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Cireșului, nr. 2

                                                                         iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada 24 Ianuarie, nr. 14

                                                                          iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Petru Maior, nr. 16

               iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Castanilor,  nr. 16, ap.1 și ap.2

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Rozelor, nr. 1

             iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, nr.1 (hale, ateliere, depozite)

          iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, nr. 69 (hală)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, FN (depou CF)

              iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, FN (hală S.A.M.)

              iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Căminelor, nr. 1

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Căminelor, nr. 3

         iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Căminelor, nr. 5

              iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Traian Lalescu, nr.1

         iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 150% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Paul Iorgovici, FN (secția furnale)

         iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 200% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Paul Iorgovici, FN (hală sortare)

          iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 200% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Rozelor, Nr. 7 (ștrand vechi)

          iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 250% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, nr. 2C (șopron)

              iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 250% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Cireșului, nr. 45 A (canton)

             iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Făgărașului Nr. 10 – Hotel Sport

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 2 (Hotel Semenic)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd.  Alexandru Ioan Cuza, Nr. 20

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Progresului, Complex Reșița Nord

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Progresului, Complex Reșița Nord

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Progresului, Complex Reșița Nord

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Progresului, Piața Reșița Nord

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 2 (Complex Deservire Intim)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 4, sc. 2 (spațiu comercial)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 6 (spațiu comercial)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 7, sc. 3, ap.3 (cabinet dentar)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 8 (expoziție)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 9 (salon)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 11, sc. 1, ap. 3 (sediu firmă)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 13- 15 (spațiu comercial florărie)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 13- 15 (spațiu comercial)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 19 (spațiu comercial)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 21 (spațiu comercial)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 21 (florărie)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 21 (Bijuterie)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 21 (spațiu comercial legume- fructe)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 23 (spațiu comercial)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 23 (spațiu comercial)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan  

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 23 (spațiu comercial TBI)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 24 (spațiu comercial)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 24 (spațiu comercial)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 27 (magazin mobilă)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Calea Caransebeșului Nr. 16 (spațiu comercial)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Calea Caransebeșului Nr. 16 A

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Făgărașului, Hală Câlnicel

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, aleea Sportivilor Nr. 3 A (Gara Reșița Nord)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Muncii, Nr. 14 A (magazin)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 400% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii Nr. 1, sc. 1, ap. 3 (spațiu comercial)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 400% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii Nr. 8 (ceainărie)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 400% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Calea Caransebeșului Nr. 8 A (spațiu comercial)

            iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Libertății, nr. 5

           iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2019 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 17

           iniţiator: Primar – Popa Ioan 

 • Diverse 

De același autor

Related Articles