Penitenciarul Timişoara scoate la concurs din sursă externă un număr de 30 de posturi vacante de execuţie ca agent operativ, mai exact 27 de posturi pentru bărbaţi şi 3 posturi pentru femei. Ce condiţii trebuie să îndeplinească candidaţii şi până când îşi pot depune dosarele pentru concurs aflăm de la purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Timişoara, subcomisar de poliție penitenciară, Ramona Bană.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;

d) au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apți din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;

e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;

g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;

h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfăşurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

 i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;

j) obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după promovarea concursului.

Dosarul de candidat cuprinde cel puţin următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune pentru un singur post din acelaşi anunţ, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020, cu modificările şi completările ulterioare. În lipsa acordului cu privire la înregistrarea audio sau audiovideo, candidatul nu poate participa la concurs;

b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport);

c) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;

d) curriculum vitae – model european;

e) copia livretului militar, unde este cazul;

f) copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

g) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL);

h) cazierul judiciar;

i) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

 j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere);

k) după caz, alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs.

Dosarele complete se depun la sediul Penitenciarului Timișoara până la data de 12.07.2021, inclusiv, ora 16.00. În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00– 16.00

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

  1. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate potrivit legii;
  2. abilități fizice, motrice și de coordonare (se verifică prin probă sportivă eliminatorie);
  3. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);
  4. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice;

b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;

c) interviul;

d) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Sursa foto: Penitenciar Timisoara