Admitere liceu 2023. Procedura pentru completarea fișei de înscriere, transmisă de Ministerul Educației

Procedura pentru completarea fișei de înscriere la liceu 2023 a fost trimisă de Ministerul Educației către inspectoratele școlare. Elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu, în prezența părintelui și a dirigintelui, în perioada 6-7 și 10-17 iulie 2023. Fișa de înscriere poate fi transmisă și electronic, după cum prevede procedura Ministerului Educației.

Calendarul pentru admiterea la liceu 2023 a fost modificat de Ministerul Educației, iar 15 iunie este data limită pentru contestațiile la probele de aptitudini, comunicarea rezultatelor finale, precum și depunerea certificatului de orientare școlară pentru elevii cu CES.

Amintim că media claselor V-VIII nu mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu 2023, potrivit ordinului privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024.

Art. 2 – „(1) Comisia de înscriere din unitatea de învățământ gimnazial asigură completarea fișelor de înscriere ale absolventilor de clasa a VIII-a cu codul județului, cu codul și denumirea unităţii de învățământ gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, cu notele și media generală de la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și cu media de admitere. Fișele de înscriere ale candidaților care au susţinut sau cărora li s-au echivalat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se completează și cu rezultatele acestor probe. Fișele se semnează de către directorul unitătii de învăţământ și se aplică ștampila acesteia”, se arată în procedură.

Conform documentului, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părintii acestora /reprezentanții legali se poate realiza la sediul unităţii de învățământ pe care a absolvit-o candidatul sau prin formularul – Fișa de înscriere transmis electronic

Completarea fișei la școală

Completarea opțiunilor la școală se face pe baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, după cum apare în document. Programarea se realizează la numărul de telefon, pe adresa de e-mail comunicate de unitatea de învățământ.

Completarea opțiunilor se face de către candidat în prezenta părintelui/reprezentantului legal al acestuia și a dirigintelui clasei. Acestia, împreună cu candidatul, vor semna Fișa de înscriere, potrivit procedurii.

Completarea fișei online

Dacă părintele solicită, școala poate transmite electronic fișa de înscriere. În acest caz, elevul va completa fișa în prezența părintelui.

Art. 2 – „(4) La solicitarea candidatului/părintelui/reprezentantului legal al acestuia, unitatea de învățământ poate transmite electronic Fișa de înscriere a candidatului, în vederea completării opțiunilor de către candidat, în prezenta părintelui/reprezentantului legal al acestuia. În acest caz, Fisa de înscriere, completată de către unitatea de învăţământ cu datele menționate la alin.(1) se transmite scanată, pe adresa de e-mail comunicată de către candidat/părinte/reprezentantul legal al acestuia. Completarea optiunilor se face de către candidat în prezența părintelui/reprezentantului legal al acestuia, care vor semna Fișa de înscriere și o vor retransmite unității de învăţământ, scanată/fotocopiată.

Unitatea de învățământ va confirma, prin e-mail, primirea documentului. În procesul de completare a opțiunilor, candidatul/părintele/ reprezentantul legal poate beneficia de asistență din partea dirigintelui clasei, prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință online). În situația în care informațiile din documentul transmis electronic sunt incomplete, nu sunt lizibile sau dacă se constată inadvertente între informațiile din document și cele din aplicația informatică, unitatea de învăţământ poate solicita candidatului/părintelui/reprezentantului legal al acestuia prezentarea la sediul unitătii.”

Art.6. – „(1) În situația transmiterii prin mijloace electronice a Fișei de înscriere, candidatul și parintele/reprezentantul legal al acestuia vor transmite unitatii de învăţământ și o declarație-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa la prezenta procedură, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în Fișa de înscriere.”

Calendarul admiterii la liceu 2023:

6-7 și 10-17 iulie 2023: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

NOTĂ: 1) Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, completează opțiunile în perioada 14 – 17 iulie 2023.

2) Candidații, care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în fișele de înscriere în perioada 15-16 iulie 2023.

6-7 și 10-14 iulie 2023: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

6-7 și 10-14 iulie 2023: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

17 iulie 2023: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de  opțiuni  originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

17 iulie 2023: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

18 iulie 2023: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

18 iulie 2023: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

19 iulie 2023: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

20 – 25 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

25 iulie 2023: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

26-28 iulie 2023: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată”.

Sursa Edupedu.ro

Foto

De același autor

Related Articles