2 iunie, Ziua Naţională a Adopţiei. În Caraş Severin, 62 de copii aşteaptă o familie

Ziua naţională pentru adopţie urmează în calendar, nu întâmplător, Zilei internaţionale a copilului şi a părinţilor. Din 2014 suntem invitaţi, în fiecare zi de 2 iunie, să conştientizăm cât de important este pentru un copil să crească într-o familie, în care să se simtă iubit si protejat.

În Caraş Severin sunt 62 de copii cu vârste cuprinse între 1 si 14 ani, care aşteaptă o familie. De celaltă parte însă doar două familii au solicitat în acest an, evaluarea în vederea adopţiei.

Legislaţia în vigoare prevede că persoana/familia care doreşte să adopte trebuie să fie atestată ca persoană/familie adoptatoare, atestatul se obţine la cerere, în urma parcurgerii unui proces de evaluare de către solicitant. Atestatul de persoană/familie adoptatoare certifică îndeplinirea condiţiilor materiale şi a garanţiilor morale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului precum şi existenţa abilităţilor parentale formate şi dezvoltate pe parcursul procesului de evaluare.

Statistica arată că un copil instituţionalizat dorit de o familie ajunge în grija acesteia, în medie, nu mai devreme de un an şi jumătate, timp în care trebuie parcurse numeroase proceduri legale.

Impedimentele la adopție :

Nu pot adopta persoanele care:

a.Au boli psihice sau handicap mintal;

b.Au fost condamnate definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de pornografie infantilă și infracțiuni privind  traficul de droguri sau precursori;

c.Sunt decăzute din drepturile părinteşti sau au un copil care beneficiază de o măsură de protecţie specială;

d.Interdicţia de a adopta se aplică şi persoanelor care doresc să adopte singure, ai căror soţi se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute lit.a, b, sau c.

–  După realizarea informării prealabile, persoana/familia care dorește să adopte depune la (DGASPC) în a cărei rază teritorială domiciliază sau la un organism privat autorizat (OPA) cererea privind eliberarea atestatului pentru adopţie însoţită de următoarele documente:

 • a)copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă;
 • b)declaraţie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni;
 • c)copie de pe certificatul de naştere;
 • d)copie de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este cazul;
 • e)copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei;
 • f)certificatul de cazier judiciar;
 • g)adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor;
 • h)certificat/adeverinţă medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice;
 • i)declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
 • j)declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie specială;
 • k)certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;
 • l)certificat/adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Cei interesaţi se pot adresa Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraș-Severin, Aleea Trei Ape nr.4 cod. 320191 Reşiţa

 • tel: 0255-224302, 0255-217038
 • fax:0255-217048
 • email: dgaspccs@rdslink.ro
 • web: www.dgaspccs.ro

De același autor

Related Articles